OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE PRUŽATELJA USLUGE POTPORE I PODRŠKE ZA PROJEKT "Ruka solidarnosti: potpora i podrška u Gradištu i Gunji“ - za općinu Gunja

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0143 od 15.03.2024. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027., Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja raspisuje:

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za projekt

"Ruka solidarnosti: potpora i podrška u Gradištu i Gunji“

 

Pružatelj/ica usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu

starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom

 

 

Broj traženih radnika/ca: 20

Područje rada: područje općine Gunja

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – 31 mjesec uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Gunja

Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno odredbama Uredbe o visini minimalne plaće koju donosi Vlada Republike Hrvatske sa svim pravima propisanim Zakonom o radu

Naknada za prijevoz: ne

Radno iskustvo: nije važno

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na ženski i muški rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe oglasa sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679

 

Opis poslova:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.)
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 

Svaka zaposlena osoba pružat će uslugu potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo

Razina obrazovanja:

 • završena osnovna škola
 • srednja škola 3 godine
 • srednja škola 4 godine

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • presliku važeće osobne iskaznice,
 • životopis, vlastoručno potpisan
 • presliku dokaza o stupnju obrazovanja (svjedodžba završene škole ili drugi dokaz o završenom obrazovanju),   
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), izvornik, ne starije od 30 dana
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – izvornik, ne starije od 3 mjeseca.

Ako kandidati uz prijavu prilože dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužni su dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Obrazac prijave se može preuzeti na internet stranici Gradskog društva Crvenog križa Županja: www.crvenikrizzupanja.hr ili u prostorijama Općine Gunja na adresi Vladimira Nazora 317 B.

Tražene preslike isprava prilažu se u neovjerene.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem usmenog testiranja (intervjua) na kojem će se uzeti u obzir prethodno iskustvo, znanja, vještine i motivacija za rad sa starijim osobama/osobama s invaliditetom.  

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo za provedbu postupka za prijem u radni odnos utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

U slučaju da prijave kandidata nakon evaluacije postignu jednak broj bodova, prednost na rang listi će imati prijava koja je zaprimljena ranije.

U slučaju potrebe za popunjavanjem upražnjenog radnog mjesta u razdoblju provedbe projekta, isto će se popuniti kandidatom prijavljenim na ovaj Oglas prema utvrđenom redoslijedu na rang listi kandidata.

 

Prijave na oglas s dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu sjedišta Gradskog društva Crvenog križa Županja: Dr. Franje Račkog 30 B, 32270 Županja, u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradskog društva Crvenog križa Županja: www.crvenikrizzupanja.hr, s obveznom naznakom „Prijava na oglas za pružatelja usluge u Gunji – Ruka solidarnosti: potpora i podrška u Gradištu i Gunji“.

 

O ishodu izbora kandidata koji se primaju u radni odnos, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Gradskog društva Crvenog križa Županja: www.crvenikrizzupanja.hr u primjerenom roku. Protiv odluke o izboru kandidata ne postoji pravo žalbe.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

                                                                                               

 

Ravnateljica:

Marija Dugalić, dipl. ing.