opći uvjeti korištenja

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI GDCK ŽUPANJA

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA

Dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj stupaju na snagu Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).

Voditelj obrade osobnih podataka: