O Nama

O NAMA

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine, Dopunskim protokolima Ženevskim konvencijama (Protokol I, Protokol II i Protokol III), Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa.
U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja djeluje na području grada Županja i općina Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar i Vrbanja.

Sjedište Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa je u Županji, Ulica Dr Franje Račkog 30B u vlastitom poslovnom objektu površine 240 m2.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja je neprofitna pravna osoba.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja (dalje u tekstu: GDCK Županja) provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.

GDCK Županja, samostalno i kao dio Hrvatskog Crvenog križa, obavlja javne ovlasti i djelatnosti i to:

1. izvršava obveze Republike Hrvatske iz Ženevskih konvencija u dijelu poslova koji su mu povjereni a u vrijeme mira pripremaju se za djelovanje u slučaju oružanog sukoba za obavljanje zadaća sukladno odredbama Ženevskih konvencija u korist svih civilnih i vojnih žrtava,

2. zastupa i promiče temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (dalje u tekstu: Međunarodni pokret) kao i međunarodno humanitarno pravo te nadzire njihovu primjenu u oružanim sukobima, zalaže se za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava; surađuje s državnim tijelima u cilju poštivanja međunarodnog humanitarnog prava i zaštite znaka crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala,

3. organizira i vodi Službu traženja koja obavlja poslove traženja za žrtve oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i drugih nesreća s posljedicama masovnog stradanja, kao i mirnodopska traženja. U Središnjem uredu Hrvatskog Crvenog križa ustrojava se i djeluje Nacionalni ured Službe traženja, koji u slučaju oružanog sukoba, obavlja zadaće Ureda za informiranje sukladno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zatvorenicima i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u ratu od 12. kolovoza 1949. godine i članka 9. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu; obavlja i aktivnosti u skladu sa Strategijom obnavljanja obiteljskih veza koju je usvojilo Vijeće izaslanika Međunarodnog pokreta 2007. godine,

4. traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (dalje u tekstu: Međunarodna federacija), Međunarodnog odbora Crvenog križa, nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnih organizacija i drugih donatora za potrebe na području Republike Hrvatske u izvanrednim situacijama,

5. pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti u Republici Hrvatskoj za pomoć osobama u potrebi i žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe,

6. sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija u zemlji i svijetu u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa i Međunarodnom federacijom, nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, humanitarnim agencijama Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugima,

7. oblikuje doktrinu prve pomoći, brine o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske,

8. obavlja osposobljavanje i obnovu znanja za pružanje prve pomoći za građane u svakodnevnom životu, pripadnike spasilačkih ekipa, pripadnike vatrogasnih postrojbi, policije, volontere Hrvatskog Crvenog križa i drugih.
Organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja instruktora, predavača i ispitivača prve pomoći i o tome vode evidenciju,

9. sudjeluje u provedbi programa prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila i vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja predavača i ispitivača iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći, i o tome vode evidenciju,

10. provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu,

11. promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja davatelje i vodi o njima evidenciju, utvrđuje mjerila za priznanja dobrovoljnim davateljima krvi i dodjeljuje im potvrde i priznanja,

12. vodi Službu spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja na temelju međunarodno prihvaćenih standarda, provodi tečajeve za osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja, vodi evidenciju o osposobljenosti spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja te provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca. Provodi informiranje i obučavanje stanovništva, a posebno djece i mladih o sigurnom ponašanju na vodi. Donosi pravila i standarde za rad spasilačkih postaja i provode procjenu rizika na kupalištima,

13. ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća, epidemija i oružanih sukoba . I to ekipe za: procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti, prvu pomoć, zaštitu života na vodi, higijensko-epidemiološku zaštitu, njegu povrijeđenih i oboljelih, rad u mobilnim zdravstvenim stanicama, socijalni rad, psihosocijalnu potporu stanovništvu, pripremu i organizaciju izmještajnih centara, službu traženja, logistiku, osiguranje pitke vode i minimuma sanitarnih uvjeta, osiguranje komunikacija, tehničku pomoć i prevenciju sekundarnih stradanja.
Informira stanovništvo, posebno djecu i mlade, o ponašanju u slučaju izvanrednih situacija,

14. provodi kontinuirano informiranje i obučavanje stanovništva, a posebno djece i mladeži o opasnosti od mina i drugih eksplozivnih naprava,

15. sudjeluje u prihvatu, smještaju, organizaciji života i poduzimanju drugih mjera koje pridonose zbrinjavanju ugroženog i nastradalog stanovništva,

16. radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih građana, a posebno djece i mladeži. Potiče i osposobljava ih za zdravstvenu samozaštitu i suzaštitu, kao i pružanje pomoći građanima.
Sudjeluje u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika,

17. organizira prijevoz, pruža usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga (kuhinje Hrvatskog Crvenog križa, dostava hrane u kuću, usluge u centrima, odmaralištima i kampovima Hrvatskog Crvenog križa, škola u prirodi, obuka neplivača, oporavak djece i mladeži iz socijalno ugroženih obitelji i članova Hrvatskoga Crvenog križa i dr.), te usluge iste vrste za svoje članove, članove Crvenog križa i Crvenog polumjeseca drugih država ili međunarodnih organizacija, osobito u sklopu međunarodne razmjene i programa edukacije, odgoja i osposobljavanja djece, mladih i stanovništva za obavljanje zadaća Crvenog križa.

Pružanje navedenih usluga bez obzira na vrijeme trajanja, ne smatra se turističkom i ugostiteljskom djelatnošću,

18. organizira službu za njegu i pomoć u kući bolesnim i nemoćnim, osposobljava djelatnike za rad u toj službi, te obučava za njegu bolesnika članove obitelji i ostale građane,

19. organizira i provodi prijevoz robe u humanitarne i druge svrhe, prijevoz osoba s invaliditetom, kroničnih bolesnika, starih i nemoćnih te osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, dobrovoljnih davatelja krvi i članova Crvenog križa,

20. provodi programe pomoći i njege starijih i nemoćnih osoba te osoba s posebnim potrebama putem mobilnih timova i ostalih vidova pomoći u lokalnim zajednicama te pruža i druge organizirane oblike pomoći starim i nemoćnim osobama,

21. organizira pružanje pomoći prijevoza alkoholiziranih vozača u dane vikenda i blagdana s ciljem smanjivanja broja prometnih nesreća,

22. organizira razne oblike solidarnosti i međusobnog pomaganja građana,

23. organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih, radi na usvajanju vrlina solidarnosti, nepristranosti i suosjećanja, promiče poštovanje ljudskog bića i života, potiče razvoj samopoštovanja te pridonosi razvoju životnih vještina (dobre komunikacije, mirnog rješavanja sukoba, timskog rada i suradnje i slično), promiče značaj volonterskog rada,

24. organizira i provodi programe pomoći i zaštite tražitelja azila, azilanata i drugih skupina migranata u potrebi i žrtava trgovanja ljudima, te informiranjem i edukacijom radi na podizanju svijesti stanovništva, posebno djece i mladeži,

25. Osniva i vodi Dnevni boravak za skrb o osobama s mentalnom retardacijom i pridruženim smetnjama u suradnji sa nadležnim ministarstvom,

26. druge poslove utvrđene zakonima i drugim propisima.

Programske djelatnosti GDCK Županja provodi za opće dobro, a dobit koja se ostvari koristi se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti u skladu s ovim Statutom.